Política de privacitat

Responsable del tractament: Ajuntament de Solsona. Carrer Castell, 20. Solsona (25280). Lleida

Delegat/da de protecció de dades: secretaria@ajsolsona.cat

Finalitat del tractament:

Publicar al web de www.jocomproasolsona.cat un directori de comerços i serveis del municipi per fomentar i promocionar el comerç local.

Les dades personals de la persona sol·licitant només s’utilitzaran per gestionar la sol·licitud. Les dades que es publicaran al portal web i es distribuiran a les campanyes publicitàries són les introduïdes al gestor de continguts del propi espai web.

Base jurídica:

Missió realitzada en interès públic i amb el consentiment. Podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment, adreçant-vos a l’Ajuntament de Solsona.

Destinataris:

Les dades es comunicaran a l’Ajuntament de Solsona, carrer Castell, 20 de Solsona (25280), per realitzar polítiques de dinamització comercial urbana. En cap cas es transferiran dades a tercers.

Drets de les persones:

Els usuaris i usuàries poden exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals sobre les seves dades, sol·licitant-ho amb prèvia identificació, personalment, per telèfon, per correu, fax o correu electrònic a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà citada anteriorment.

Termini de conservació de les dades:

Les dades es suprimiran un cop s’hagi finalitzat la campanya comercial o la persona sol·licitant hagi retirat el seu consentiment.

Reclamació:

Podeu presentar una reclamació adreçada a la persona responsable del tractament de dades de l’ajuntament de Solsona a secretaria@ajsolsona.cat o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana:

Ajuntament de Solsona

C/ Castell, 20

Telèfons: 973 48 00 50

Fax: 973 48 23 61